Påmelding til nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev!
Gå til innholdet
Følg oss Kunde nett

Leverandørene må ta ansvar utover standarden for kvaliteten på utstyr

Kronikk skrevet av vår Produktsjef Fortøyning, Håkon Tønne

Innføringen av Norsk Standard 9415 (NS9415) og NYTEK-forskriften har vært svært positiv for oppdrettsnæringen. Utstyret til næringen har blitt betydelig mer solid og egnet. Blir regelverket etterfulgt, vil antall uhell reduseres. Leverandørindustrien må selv ta ansvar for at standarden og forskriften blir fulgt.
Etter ekstremværet og rømmingene på Vestlandet i januar i år kom nok en gang temaet dårlig kvalitet på utstyr levert til oppdrettsnæringen på banen. Det ble i ulike media stilt spørsmål ved om regelverket, Norsk Standard 9415 og NYTEK - forskriften er godt nok, og om håndhevingen av regelverket i form av produktsertifiseringsordningen fungerer som tiltenkt.

Forskningssjef Arne Fredheim hos Sintef Fiskeri og Havbruk mener både standard og forskrift er god nok, og at oppfølgingen og bruken av regelverket er viktig. Aqualine støtter dette og mener samtidig at selve produktsertifiseringsordningen i utgangspunktet er robust nok

Levarandøransvar
Aqualine mener imidlertid at leverandørene hver især må gå i seg selv i forhold til kvaliteten på det utstyret de velger å importere, produsere og selge. Disse valgene bør være basert på erfaring fra næringen og deres egen kunnskap om hvilke belastninger og hvilket miljø utstyret blir utsatt for.

Det må gjøres et grundig arbeid når det gjelder alle komponenter i forhold til bruken av utstyret og hvilke krav man selv bør stille til testing, utprøving og dokumentasjon. En ren mekanisk bruddtest på land vil ikke være tilstrekkelig i forhold til å kunne si noe om en langlenket kjetting eller sjakkel vil tåle de sykliske lastene og det saltvannsmiljøet disse blir utsatt for over tid. Korrekt og nødvendig utprøving av utstyr i henhold til bruken, er leverandørene sitt ansvar. Det er viktig å være oppmerksom på at standarden kun gir minimumskrav. Som leverandør har man full anledning til å gjøre strengere vurderinger enn det som standarden krever. 

Aqualine sitt Midgard® System kan være et eksempel på dette, hvor samvirket mellom allerede meget godt dokumenterte og produktsertifiserte hovedkomponenter (flytekrage og not) ble testet i Sintef Marintek sin havbasseng tank, og deretter i fullskala forsøk over lengre tid.

Å sette kvalitet fremfor kostnader vil lønne seg både for utstyrsleverandør og oppdretter, og vil være avgjørende for at vi sammen skal klare å ta ut vekstpotensialet som er i oppdrettsnæringen.

Detaljering uheldig
Ingve Karlsen, daglig leder i sertifiseringsorganet Akvasafe AS og Tore Birkeland, ingeniør og medeier i Akvasafe AS, mener det bør bli strengere krav til produktgodkjenning og utstedelse av produktsertifikater. De opplever at det ofte ikke er samsvar mellom produktene og sertifikatene. 

Hvis dette er korrekt, må det tas tak i. Vi i Aqualine mener det er leverandørene sin plikt å påse at det til enhver tid gjeldende regelverket blir fulgt. Men en for sterk innskjerping og detaljering av regelverket vil kunne føre til at man utelukker innovasjon og at idéer som kommer fra andre bransjer ikke blir mulig å implementere. Dette er ikke hensikten med en standard.

Helhetstankegang
Når anleggene nå stadig oftere ligger på mer værharde lokaliteter ser vi et økt fokus på en helhetstankegang. Dette i forhold til både design av det totale anlegget og hver enkelt hovedkomponent og dets bestanddeler. Det er avgjørende for å lykkes. Kundene uttaler at de ønsker å være godt dekket i forhold til at utstyret tåler de ekstreme belastningene de kan bli utsatt for. Oppdretteren vil ha mest mulig fokus på effektiv og god produksjon av fisk, ikke på om utstyret tåler neste runde med styggvær. At utstyret tåler dårlig vær skal være en selvfølge.

Flere leverandører har mulighet til å beregne anleggene for å finne de løsninger som fungerer og som gir størst mulig sikkerhet i forhold til uønskede hendelser. Som leverandør av flytekrage, not og fortøyning har Aqualine egen avdeling for Marine Engineering. Avdelingen gjør lokalitetsspesifikke analyser og vurderinger som gjør at utstyret tilpasses lokaliteten det skal ligge på. Videre er samspillet mellom hovedkomponentene i de flytende oppdrettsanleggene særs viktig, og gjennom omfattende modelltester og analyser tar Aqualine ansvar for hele merden ved komplette, totale leveranser.

Helhetstenking og komplette leveranser tror vi er en riktig vei å gå for å lage mest mulig robuste løsninger og fjerne uønskede hendelser i fremtiden. Og det bør være produsentenes felles ansvar å bidra til å styrke kvaliteten og forhindre at oppdretterne opplever at billig kan bli dyrt.

Håkon Tønne

 Bilde: Håkon Tønne

 

Oppdatert